Araştırma Öncelikli Alanlar

Araştırma Öncelikli Alanlar

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Araştırma Öncelik Alanları

  • Nörobilim (Sinirbilim)
  • Sık görülen ve toplum sağlığını etkileyen nöropsikiyatrik hastalıkların deneysel modelleri üzerinde patafizyolojik temellerinin ve potansiyel tedavi hedeflerinin ileri teknolojik yöntemlerle araştırılması

Alt Çalışma Konuları

  • Perisit biyolojisi ve patolojisi, kan-beyin bariyeri, nörovasküler ünite, serebral metabolizma ve oksijenizasyon, kapiller disfonksiyonun kökenleri, kapiller fonksiyonu iyileştirici farmakolojik yaklaşımların belirlenmesi, serebral iskemi-reperfüzyon
  • İskemik inme, retinal iskemi, beyne hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemleri, migren, nöroproteksiyon, nöroinflamasyon
  • Deneysel migren modelleri, elektrofizyolojik kayıt ile takip
  • Multifoton mikroskopisi ile in vivo kraniyal pencere uygulamaları
  • Depresyon ve anksiyete bozukluklarının hayvan modelleri, stresin beyin üzerindeki etkileri, nöroinflamasyon, nöroimmün etkileşim, biyobelirteçler, yeni tedavi hedefleri
  • Farklı nörobilim deneylerinde optogenetik uyarım metodu ile birlikte kullanılmak üzere gerekli transgenik farelerin getirtilmesi, barındırılması
  • Hipo- ve hiperkinetik- hareket bozuklukları (parkinsonizm, distoni, kore, ilaca bağlı diskineziler, stereotipiler) ile bunlarla ilişkili nöropsikiyatrik bozukluklarının (kognitif bozukluklar, depresyon, OKB, DEHB gibi) rodent modelleri üzerinde henüz karşılanmamış tanı ve tedavi gereksinimlerini hedefleyen deneysel araştırmalar.

Anahtar Kelimeler
Deneysel inme modelleri, İskemi, inme, nörovasküler ünite, perisit, kan beyin bariyeri, kan retina bariyeri, mikrodolaşım, kapiler, oksijenizasyon, deneysel migren modelleri, kortikal yayılan depolarizasyon, nöroinflamasyon, inflamazom, depresyon, anksiyete, stres, optogenetik, hedeflenen nöronlarda Cre ifade eden transgenik fareler, nörodejenerasyon, Parkinson hastalığı, distoni, levodopa ilişkili diskinezi, kognitif bozukluk, nadir nörolojik hastalıklar.
Önemi ve Gerekçesi
Nörobilim (Sinirbilim) klinik ve temel bilimler arasında köprü görevi gören, multidisipliner ve disiplinlerarası çalışmaya olanak veren bir alandır. En karmaşık doku olan insan beynini ve sinir sistemini anlamaya çalışmamıza, milyarlarca hücre ve damarın incelikli ayarını kavramaya çalışmamıza katkıda bulunur. Merkezi siniri sistemi hastalıkları dünya çapında 1,5 milyar insanı etkilemektedir ve çoğunda etkin tedavi yöntemleri henüz mevcut değildir. Bu bağlamda, sinir sistemindeki makro ve mikro düzeydeki bozuklukların yol açtığı nöropsikiyatrik hastalıkların patofizyolojisini anlayıp önleme ve/veya henüz karşılanmamış tedavi imkanlarını geliştirme çabaları önemlidir.
Enstitümüz bu hedeflerle kurulmuş ve araştırma imkanlarını tümüyle toplum sağlığını geniş ölçekte etkileyen nöropsikiyatrik hastalıkların güncel ve yüksek teknolojik metotlarla deneysel düzenekler üzerinde çalışılması üzerinde yoğunlaştırmış ve bu alanlarda yapmış olduğu çalışmalarla literatüre önemli katkılarda bulunmuştur.